tỉnh trưởng trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh trưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh trưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh trưởng

    governor of a province; province chief

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh trưởng

    governor of a province, provincial chief