tỉnh bộ trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh bộ

    provincial committee of the party

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh bộ

    provincial committee of the party