tỉnh lược pháp trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh lược pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh lược pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh lược pháp

    * dtừ

    ellipsis