tỉnh hội phụ nữ trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh hội phụ nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh hội phụ nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh hội phụ nữ

    * dtừ

    province women's association