tỉnh đường trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh đường

    * dtừ

    provincial authority; seat of a provincial authority

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh đường

    provincial authority