tỉnh táo ra trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh táo ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh táo ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh táo ra

    to feel better, like oneself again