tỉnh duyên hải trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh duyên hải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh duyên hải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh duyên hải

    coastal province