tỉnh giảm trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh giảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh giảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh giảm

    * dtừ

    diminish, lessen, reduce, curtail

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh giảm

    to diminish, lessen, reduce, curtail