tỉnh giấc trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh giấc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh giấc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh giấc

    * phó từ awake, wake up, be roused