tỉnh đoàn trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh đoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh đoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh đoàn

    * dtừ

    province group, provincial group

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh đoàn

    province group, provincial group