tỉnh rượu trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh rượu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh rượu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh rượu

    to sober up

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh rượu

    to sober up, become sober