nhu yếu phẩm trong Tiếng Anh là gì?

nhu yếu phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu yếu phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu yếu phẩm

    articles of daily necessity; necessities; necessaries

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhu yếu phẩm

    Necessities, necessaries

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhu yếu phẩm

    necessities, necessaries