nhu thuật trong Tiếng Anh là gì?

nhu thuật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu thuật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu thuật

    jiu-jitsu, ju-jitsu, judo

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhu thuật

    Jiu-jitsu, ju-jitsu

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhu thuật

    jiu-jitsu, ju-jitsu