nhu cầu khách quan trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu khách quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu khách quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu khách quan

    objective requirement