nhu cầu của cơ thể trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu của cơ thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu của cơ thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu của cơ thể

    * dtừ

    corporality