nhu khí trong Tiếng Anh là gì?

nhu khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu khí

    aerobic