nhu cầu cấp bách trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu cấp bách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu cấp bách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu cấp bách

    * dtừ

    exigence