nhu thuận trong Tiếng Anh là gì?

nhu thuận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu thuận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu thuận

    flexible, accomodating