nhu cầu vốn trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu vốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu vốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu vốn

    want of capital