nhu cầu cách mạng trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu cách mạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu cách mạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu cách mạng

    requirements of the revolution