nhu phí sửa chữa nhà trong Tiếng Anh là gì?

nhu phí sửa chữa nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu phí sửa chữa nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhu phí sửa chữa nhà

    the costs of repairing a house