nhu tính trong Tiếng Anh là gì?

nhu tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu tính

    softness, weakness; gentle nature