nhu cầu tự nhiên trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu tự nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu tự nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu tự nhiên

    * dtừ

    nature