nhu cầu công tác trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu công tác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu công tác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu công tác

    requirements of the work