nhu cầu thương mại trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu thương mại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu thương mại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhu cầu thương mại

    business need, business requirement