nhu cầu sản xuất trong Tiếng Anh là gì?

nhu cầu sản xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu cầu sản xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu cầu sản xuất

    production requirements