lao trong Tiếng Anh là gì?

lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lao

  javelin; harpoon; jail; prison; (y học) tuberculosis

  bệnh lao phổi tuberculosis of the lungs

  to plunge

  lao mình xuống nước to plunge into the water

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lao

  * noun

  dart; javelin

  phóng lao: javelin throwing. harpoon. jail; prison.

  (y học) tuberculosis

  bệnh lao phổi: tuberculosis of the lungs

  * verb

  to hurt; to plunge

  lao mình xuống nước: to plunge into the water

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lao

  (1) to throw, plunge, slam; dart, javelin; (2) tuberculosis; (3) jail, prison