lao xá trong Tiếng Anh là gì?

lao xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao xá

    như nhà tù