lao phiền trong Tiếng Anh là gì?

lao phiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao phiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao phiền

    toilsome and sad

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lao phiền

    toilsome and sad

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lao phiền

    toilsome and sad