lao vụt đi trong Tiếng Anh là gì?

lao vụt đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao vụt đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao vụt đi

    * thngữ

    to strike out