lao đảo trong Tiếng Anh là gì?

lao đảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao đảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao đảo

    * ttừ

    vacillatory