lao luyện trong Tiếng Anh là gì?

lao luyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao luyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao luyện

    hard training