lao hạch trong Tiếng Anh là gì?

lao hạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao hạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao hạch

    scrofula

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lao hạch

    scrofula