lao nhanh trong Tiếng Anh là gì?

lao nhanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao nhanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao nhanh

    to speed along

    chiếc xe đang lao nhanh về phía chúng tôi the car was speeding towards us