lao thất trong Tiếng Anh là gì?

lao thất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao thất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao thất

    như nhà tù