lao màng óc trong Tiếng Anh là gì?

lao màng óc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao màng óc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao màng óc

    tuberculosis of the meninges