lao màng ruột trong Tiếng Anh là gì?

lao màng ruột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao màng ruột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao màng ruột

    tuberculosis of the peritoneum