lao thận trong Tiếng Anh là gì?

lao thận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao thận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao thận

    tuberculosis of the kidney