lao vào lao ra trong Tiếng Anh là gì?

lao vào lao ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao vào lao ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao vào lao ra

    * thngữ

    to tear in and out