lao dịch trong Tiếng Anh là gì?

lao dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao dịch

    hard labour, drudgery

    cuộc sống lao dịch the life of drudgery

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lao dịch

    hard labor, drudgery