lao tẩu mã trong Tiếng Anh là gì?

lao tẩu mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao tẩu mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao tẩu mã

    galloping consumption