lao xao trong Tiếng Anh là gì?

lao xao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao xao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao xao

    * phó từ hubbub

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lao xao

    * adv. hubbub

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lao xao

    hubbub