lao xương sống trong Tiếng Anh là gì?

lao xương sống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao xương sống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao xương sống

    tuberculosis of the spine