lao thẳng xuống trong Tiếng Anh là gì?

lao thẳng xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao thẳng xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao thẳng xuống

    * nđtừ

    plummet