lao động sản xuất trong Tiếng Anh là gì?

lao động sản xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao động sản xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao động sản xuất

    productive labour