lao động khổ sai trong Tiếng Anh là gì?

lao động khổ sai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao động khổ sai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao động khổ sai

    * dtừ

    corvôe

    * thngữ

    forced labour