lao động hợp đồng trong Tiếng Anh là gì?

lao động hợp đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao động hợp đồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao động hợp đồng

    contract worker

    (nói chung) contract labour