lao động dư thừa trong Tiếng Anh là gì?

lao động dư thừa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao động dư thừa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao động dư thừa

    surplus labour

    tạo công ăn việc làm cho số lao động dư thừa to give/provide employment to surplus labour