gạo trong Tiếng Anh là gì?

gạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gạo

  rice

  gạo hạt dài/tròn long/short grain rice

  to slave; to grind

  gạo văn to slave at literature

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gạo

  * noun

  raw rice; rice

  (Bot) bombax

  * verb

  to slave; to grind

  gạo văn: to slave at literature

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gạo

  raw (uncooked) rice