gạo nép trong Tiếng Anh là gì?

gạo nép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo nép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gạo nép

    uncooked sticky rice